DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 1.12.2008. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Feliszkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (068) 453 71 031 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze obsługuje klientów w trzech lokalizacjach. Tereny obiektów wyłożone są kostką brukową, dostępne z poziomu chodnika, ogrodzone, zamykane bramą po godzinach urzędowania. Wejścia do budynków znajdują się na parterze. Inspektorat dysponuje po jednym miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej na każdym z obiektów. Dostęp do piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynki nie posiadają wind. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych, w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jedynie wejście do budynku przy ul. Botanicznej 14 w Zielonej Górze dostępne jest dla osób niepełnosprawnych (w celu skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu zainstalowany został domofon). Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przy ul. Botanicznej 14 w Zielonej Górze można wejść z psem asystującym.


Aplikacje mobilne

  1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i Zakład Higieny Weterynaryjnej nie posiada aplikacji mobilnych.

Do pobrania:

  1. Plan_pracy_koordynatora_do_spraw_dostępności_w_Wojewódzkim_Inspektoracie_Weterynarii_w_Zielonej_Górze_na_lata_2020_na_stronę.docx
  2. Raport stanu zapewnienia dostępności