GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

STREFA NIEBIESKA

Przemieszczanie świń w obrębie strefy „niebieskiej” możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczaniem świń. Należy zaznaczyć, że przemieszczanie świń pomiędzy dwoma powiatami w obrębie strefy „niebieskiej” odbywa się za zgodą obu terenowo właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW).

Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „niebieskiej”, a mięso po uboju znakowane jest pięciokątnym znakiem, jego dystrybucja musi być ograniczona do obszaru strefy „niebieskiej”.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „niebieskiej” możliwe jest w chwili obecnej tylko do rzeźni dodatkowo wyznaczonej przez terenowo właściwego PLW na wniosek właściciela zatwierdzonej do tego celu rzeźni. W tym celu świnie muszą zostać poddane następującym procedurom:

  • należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  • badanie kliniczne 24 godziny przed ubojem,
  • wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.

Informacja o przyznaniu takiego uprawnienia wraz z danymi zakładu musi zostać przekazana do Komisji Europejskiej. Zakład uboju świń musi posiadać procedury gwarantujące wyodrębnienie cyklu ubojowego świń pochodzących z obszaru strefy „niebieskiej”, poprzez zagwarantowanie rozdziału partii świń pochodzących z różnych stref (1 dzień ubojowy – 1 strefa). Mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła. Jego dystrybucja ograniczona jest wyłącznie do obszaru RP. 

Komunikat Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem stanu epidemii:


W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze od dnia 1 grudnia 2020 r.  bezpośrednia obsługa Klienta zewnętrznego zostaje ograniczona.

Wszelka korespondencja zostaje dostarczona do Inspektoratu po wcześniejszym zgłoszeniu się przez wideodomofon.

W sprawach indywidualnych kontakt z Inspektoratem jest możliwy jedynie drogą telefoniczną i elektroniczną- do odwołania.

Nr telefonów i adresy mailowe podane są na stronie www Inspektoratu.

 

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych - świadectwo zdrowia) z obszaru całego państwa, co generuje bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 (w tym najczęściej występującego w ostatnich latach H5N8) u człowieka. Cyklicznie przeprowadzane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach badania genetyczne wirusa H5N8, po każdorazowej introdukcji wirusa na terytorium Polski, nad tzw. molekularnymi wskaźnikami adaptacji do organizmu ludzi wykazały typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi jak np.
H5N1, H5N5 czy H5N8. Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona; nie opracowano również skutecznych leków.
Dlatego, jak na razie jedyną efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest:

  • szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium;
  • skuteczna likwidacja ptaków w ognisku oraz
  • wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze występowania grypy, aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenianiu (zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii).